utorok 14. júna 2011

Priama občianska demokracia - POD – politické hnutie - manifest občianskeho politického hnutia

Na obzore je vznik nového politického hnutia.

Priama občianska demokracia - pod – politické hnutie - manifest občianskeho politického hnutia

Priama občianska demokracia - POD – politické hnutie - Je to len úvodný NÁVRH manifestu občianskeho politického hnutia - bude čo najskôr zverejnený ako živý dokument na Wiki . Manifest je kolektívnym dielom, je to otvorený dokument, ktorý sa môže meniť a dopĺňať. POD nemá a nebude mať žiadne vedenie, členom sa môže stať každý na základe svojej vlastnej vôle byť občiansky aktívny. pod sa nebude uchádzať o voľby do parlamentu, považuje to za stratu času a energie.
Preambula: „Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov ALEBO PRIAMO.“, Ústava Slovenskej republiky, čl. 2 bod 1. 1. Hnutie pod bude bojovať za zavedenie priamej, skutočnej demokracie, podriadenej občanom. Nakoľko sme presvedčení, že dnešná zastupiteľská forma riadenia štátu politickými stranami a ich poslancami nereprezentuje dostatočne záujmy občanov, podľa čl. 32 ústavy SR „občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.”
a) Členom politického hnutia pod sa môže stať ktorýkoľvek občan SR, ktorý sa rozhodne vykonávať štátnu moc za seba priamo, bez zastupujúceho poslanca, podľa bodu 1 čl. 2 ústavy SR.
b) Aktivity a rozhodnutia hnutia pod vychádzajú z názorov, potrieb a vôle čo najširšej skupiny občanov.
c) Poslanie hnutia pod ako celku je zastupovať priamu vôľu a názory čo najširšej skupiny občanov.
d) Hnutie pod vytvorí komunikačné nástroje, ktorými bude neustále monitorovať a skúmať názory, požiadavky a potreby svojich členov aj občanov a vo svojich výsledných aktivitách a postojoch sa bude podriaďovať čo najpresnejšie a najvýstižnejšie výsledkami týchto poznatkov.
e) Hnutie pod navrhne presadzovať princípy, že štát nesmie slúžiť súkromným záujmom minoritných skupín, finančnej oligarchii, korporáciám a svojvôli politických strán, pretože štát ako inštitúcia, územie a jeho hodnoty patrí občanom, „pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť” (Preambula ústavy SR).
f) Hnutie pod bude striktne monitorovať vylúčenie obchodných a súkromných záujmov z verejnej správy, „usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity”. (Preambula ústavy SR)
g) Korupciu vo verejnej správe hnutie pod navrhne deklarovať a postihovať ako čin vlastizrady.
h) Hnutie pod si dáva za cieľ vybudovať Virtuálny parlament – elektronický systém verejného, občianskeho schvaľovania všetkých svojich návrhov zákonov a noriem na Internete, ako aj súvisiace diskusie a materiály, nakoľko podľa článku 27 ústavy SR: „Petičné právo sa zaručuje. Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.”
i) Znenie ústavy, zákonov a iných právnych noriem, ktoré budú vo verejnej občianskej diskusii hnutia pod, budú spravované ako kolaboratívne Wiki dokumenty, zrozumiteľné a vyložené odborníkmi do dôsledkov pre občana.

2. Návrat vydávania peňazí do rúk zvrchovaného štátu v prospech občanov
a) Hnutie pod, v snahe vyhnúť sa dnešnej nutnosti požičiavať si prostriedky na prevádzku štátu v cudzích menách od súkromných bánk, navrhne návrat ku vlastnej národnej mene – Slovenskej korune, kontrolovanej a vydávanej národnou bankou zvrchovaného štátu Slovenská republika, ako základného práva národa, „vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie” (Preambula ústavy SR)
b) Hnutie pod, v snahe zamedziť dnešnej tvorbe fiktívnych peňazí súkromnými bankami, navrhne ustanoviť Národnú banku SR ako jediného emitenta a tvorcu peňažných prostriedkov – fyzicky aj elektronicky a následne tak umožní presadzovať princípy:
i. Štát, ako spoločná občianska inštitúcia, môže ako jediná poberať úrok z emitovaných prostriedkov. ii. Úvery štátnej banky na zabezpečenie bývania a základných životných potrieb a všeobecne prospešných činností by mali byť poskytované občanom a realizujúcim inštitúciám bezúročne, prípadne podľa rozsahu krytia reálnou domácou produkciou aj bezodplatne.
iii. Súkromné banky by mohli požičiavať ako úvery iba tie peňažné prostriedky, ktoré boli vydané Národnou bankou – nesmeli by požičiavať fiktívne peniaze a multiplikovať cudzie vklady – teda zaviesť 100%-né rezervné bankovníctvo, oproti dnešným povinným 10% rezerv.
3. Zamedziť extrémnemu a nekontrolovateľnému hromadeniu finančných prostriedkov v rukách jednotlivcov a súkromných skupín ako aj exportu ziskov do daňových rajov, zavedenie jedinej dane
a) Hnutie POD navrhne reformovať peňažný systém - zaviesť obmedzenú životnosť vydaných peňazí - elektronických aj papierových, ako resetovanie a kontrolu prerozdelenia peňazí a následne uplatniť princípy: i. Ako náhradu za exspirované prostriedky by Národná banka pravidelne vydávala nové emisie peňazí, distribuované občanom, právnickým osobám, obciam, VÚC a verejnej správe, v pomeroch a limitoch podľa hlasovania občanov.
ii. Peniaze na verejnú správu a štátny rozpočet schvaľovať do jednotlivých priorít a projektov podľa hlasovania a vôle občanov.
iii. Umožniť legislatívne aj prakticky tvorbu alternatívnych a doplnkových mien.
4. Zavedenie nepodmieneného základného príjmu
a) Hnutie pod bude presadzovať reálne a praktické zabezpečenie základného, slobodného práva na potraviny, pitnú vodu, prístrešie, tepla, energie a základných životných potrieb bez zotročujúcej nutnosti „zarábať peniaze“ – každému občanovi, bezpodmienečne, formou poukážok alebo univerzálnou dávkou základného príjmu, nakoľko podľa Čl. 12 Ústavy SR, bod 1. „ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach; základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné” .
b) Hnutie POD bude presadzovať zriadenie verejných a obecných agentúr na zabezpečenie základných životných potrieb všetkých občanov bez nutnosti byť zamestnaný, alebo podmienky vykonávať akékoľvek pracovné činnosti, nakoľko „nikoho nemožno poslať na nútené práce alebo nútené služby” podľa čl. 18 ústavy SR, bod 1
c) Hnutie pod navrhne regulovať exekúcie na hypotekárne úvery. Z domu alebo bytu, v ktorom občan býva, by bolo možné vysťahovať iba v prípade poskytnutia náhradného primeraného a dôstojného ubytovania. Na účely náhradného bývania by mali všetci poskytovatelia hypoték vyčleniť špeciálny fond.
5. Oživiť domácu produkciu a sebestačné hospodárstvo.
a) Hnutie pod navrhne regulovať dovoz tých výrobkov, ktoré môžu produkovať domáci producenti a sú kritické pre zabezpečenie základných životných potrieb a trvalo udržateľného života spoločnosti.
b) Hnutie pod navrhne bezplatné poskytovanie pôdy a prírodných zdrojov pre sebestačné farmy a výrobcov.
6. Podobne ako pramene, zásoby podzemnej vody a vodné toky, vyhlásiť zákonom taktiež prírodné bohatstvo, lesy, ornú pôdu a nerastné suroviny ako národné vlastníctvo všetkých občanov, ako rozširujúce ustanovenie podľa čl. 20, bod 2 ústavy SR: „zákon ustanoví, ktorý ďalší majetok okrem majetku uvedeného v čl. 4 ústavy (pramene, zásoby podzemnej vody a vodné toky), nevyhnutný na zabezpečovanie potrieb spoločnosti, rozvoja národného hospodárstva a verejného záujmu, môže byť iba vo vlastníctve štátu, obce alebo určených právnických osôb.“ Hnutie pod tak navrhne uplatňovať princípy:
a) Všetky kritické zdroje potrebné pre trvalo udržateľnú existenciu biosféry a hospodárstva nesmú byť koncentrované vo vlastníctve súkromných majiteľov.
b) Každý, kto prejaví záujem o stavbu vlastného obydlia a hospodárenie na pôde, dostane do životného prenájmu primeraný pozemok.
c) Pôda a pasienky nevyužívané na užitočnú produkciu, budú prednostne prenajaté samostatne hospodáriacim roľníkom.
d) Uprednostniť individuálnych hospodárov pri prenájme a užívaní pôdy oproti masovému monokultúrnemu hospodáreniu.
7. Oživenie verejného vlastníctva všeobecne prospešných podnikov a inštitúcií
a) Hnutie pod sa pokúsi znovu oživiť na národnej, krajskej aj obecnej úrovni podniky a družstvá, ktoré slúžia všeobecnému prospechu celej spoločnosti - dodávateľov energie, vody, tepla, základných potravín, stavebných materiálov, infraštruktúru, zdravotníctvo, školstvo, vedu a kultúru.
b) Hnutie pod bude presadzovať myšlienku, že štát alebo verejná správa musí byť „dobrý manažér“ - vychovávať a podporovať profesionálny manažment štátnych a verejných inštitúcií bez korupcie – s priamou kontrolou občianskeho dozoru a možnosťou okamžitého odvolania a prísnej perzekúcie, nakoľko podľa čl. 30 ústavy SR, bod 1. „občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára