piatok 26. augusta 2011

Výzva k spoločnému postupu občanov proti skorumpovanému politickému systému


Parlamentné politické strany, pomocou svojho privilegovaného postavenia v spoločnosti, ktoré si samy vytvorili, zneužívajú štátnu moc, odcudzenú občanom a postupne drancujú štát a menia základné pravidlách fungovania spoločnosti. Tieto ich aktivity sú zväčša v prospech záujmov veľkých zahraničných nadnárodných firiem a najbohatších vrstiev spoločnosti, ktoré sú na tieto politické strany úzko naviazané. Naopak na bežných občanov dopadajú tieto ich aktivity negatívne. Politické strany postupne demontujú štát jeho základné funkcie a tým spôsobujú rozvrat celej spoločnosti.

Ak chceme zabrániť tomuto, pre väčšinu obyvateľov Slovenska negatívnemu vývoju, je nutné zmobilizovaťčo najširšiu verejnosť účinnému odporu. to čím skôr, aby sa zabránilo ďalším škodám. Politické strany zviedli Slovensko na cestu úpadku a zobrali si pritom občanov ako rukojemníkov. Čím skôr sa nám, občanom podarí vyslobodiť svoju krajinu spod chápadiel moci týchto politických strán a čím skôr sa nám občanom podarí vrátiť svoju krajinu na cestu prosperity a demokracie, tým skôr sa občania budú môcť zbaviť biedy, beznádeje a nespravodlivosti, ktorú musí veľká časť z nich každodenne zažívať vo svojej vlastnej krajine a pred ktorou mnohí hľadajú útočisko v zahraničí.

V prvom rade treba jasne poukázať na to, že zlý stav, v ktorom sa Slovensko a jeho občania nachádzajú je spôsobený najmä aktivitami všetkých politických strán, ktoré sa od roku 1989 postupne vystriedali v parlamente a vo vládach nad Slovenskom. Všetky tieto politické strany sústavne parazitujú na občanoch prostredníctvom vysokého daňového a odvodového zaťaženia, ktorého štruktúra neúmerne dopadá najmä na tých najchudobnejších (napr. aj suverénne najvyššou DPH na potraviny z celej EU). Politickým stranám však takéto zdieranie občanov nestačí. Okrem toho nás, občanov ešte pripravujú rôznymi prostriedkami o náš spoločný štátny majetok a navyše popri tom nás ešte aj sústavne zadlžujú.

Tento zlý stav môže byť napravený iba tým, že si občania vezmú späť do svojich rúk moc na štátom a odoberú ju politickým stranám. Politické strany sa po roku 1989 zmocnili moci nad štátom podvodom, bez súhlasu občanov a sami si ju privlastnili v Ústave SR, ktorú si sami pre seba napísali a ktorú im občania nikdy referendom neschválili. Občania teda nikdy neodovzdali svoju moc, ktorú Nežnou Revolúciou odobrali KSČ, ani Národnej Rade SR, ani Vláde SR. Ústava SR, táto základná zmluva štátu a občanov nebola občanmi nikdy podpísaná, podpísali si ju iba politické strany samotné. Tie istépolitické strany, ktoré túto podvodnú Ústavu aj vytvorili a to tak, aby im vyhovovala a aby im neskôr umožnila získať moc nad štátom. A preto, keďže táto zmluva nebola jednou zo strán - občanmi referendom podpísaná, je celá od začiatku neplatná a pre občanov irelevantná.

Politické strany sa prostredníctvom tohto podvodu, tejto Ústavy SR podvrhnutej občanom a prostredníctvom NR SR a vlády SR, ktoré na jej základe následne obsadili, zmocnili celej štátnej moci. Moc týchto politických strán a ich inštitúcií je však podoprená iba Ústavou SR, ktorá však nikdy nebola občanmi samotnými v referende uznaná. Preto moc politických strán, NR SR, ako aj Vlády SR nie je pre občanov SR záväzná a teda ani zákony NR SR a rozhodnutia Vlády SR a štátnych orgánov SR definovaných v tejto Ústave nie sú pre občanov SR záväzné.

Z rovnakých dôvodov pre občanov nie sú záväzné ani zákony vzniknuté pred schválením tejto Ústavy. ako napr. tie, ktoré vznikli v časoch ČSSR, ktorej štátne inštitúcie taktiež nemali referendom odobrenú základnú zmluvou štátu s občanmi. Zákony a nariadenia, ktoré tieto inštitúcie vydávali sú teda pre občanov SR rovnako nezáväzné – irelevantné tak, ako zákony a nariadenia súčasných inštitúcií - NR SR a Vlády SR.

Vzhľadom na uvedený podvod politických strán na občanoch a sústavné zneužívanie štátnej moci politickými stranami je preto potrebné, aby aj dnes občania zobrali štátnu moc, ktorá im bola týmito politickými stranami odcudzená, do vlastných rúk tak, ako ju v roku 1989 odobrali Komunistickej Strane Československa. Znovu je rovnako potrebné a naliehavé zorganizovať čo najširšiu verejnosť, aby nenásilnými demonštráciami, blokádami ulíc a námestí, organizovanou občianskou neposlušnosťou, štrajkmi až po generálny štrajk, zabránila politickým stranám, ich členom a nominantom, aby ďalej ovládali štát a spôsobovali občanom ďalšie škody.

Je v záujme všetkých občanov Slovenska, ktorí sa neorganizujú v žiadnej politickej strane, aby sa nepodieľali naopak bránili výkonu štátnej moci všetkých štátnych inštitúcií, ktoré sú obsadené a kontrolované straníkmi a politickými nominantmi a aby týmto spôsobom, prispeli k tomu, aby sa všetci straníci a politickí nominanti v čo najkratšom čase vzdali svojich funkcií a svojej moci nad štátom a občanmi. Je nemorálne, aby straníci všetkých parlamentných strán, ktorých je dohromady menej ako 50 tisíc (t.j. menej ako 1% občanov) si pre seba uzurpovalo všetku štátnu moc, všetky štátne majetky a všetky prostriedky štátu, patriace všetkým občanom SR.

Avšak ani odstavenie súčasných politických strán od štátnej moci nevyrieši podstatu problému. Bez zmien súčasného systému zastupiteľskej demokracie, by časom prišli nové politické strany a noví politici, ktorým by tento systém opäť umožnil konanie proti záujmom občanov. Bez zmeny systému by sa opäť k moci dostali nové politické strany a noví politici, ktorí by znovu mohli zohľadňovať viac svoje vlastné záujmy a záujmy veľkých zahraničných nadnárodných firiem a najbohatších vrstiev spoločnosti, ako záujmy občanov.

Zmenu systému v prospech občanov však môžu spraviť iba občania, pretože táto zmena je iba v ich záujme. A môžu ju dosiahnuť iba tým, že sa sami stanú skutočnými nositeľmi moci v krajine, skutočnými vlastníkmi a zodpovednými správcami svojej krajiny. Ak hlavné a posledné slovo pri riešení akejkoľvek politickej otázky budú mať občania.

Na splnenie týchto podmienok však bude nutné v prvom rade vykonať kompletnú revíziu Ústavy SR tak, aby mohla byť štátna moc dôsledne odobraná skorumpovaným politickým stranám aby mohla byť celá priznaná občanom.Vytvorenie takejto novej Ústavy však nie je možné prostredníctvom súčasných štátnych inštitúcií ovládaných súčasnými politickými stranami. Nie je preto možné žiadať, aby túto revíziu Ústavy vykonala NR SR, táto hlavná bašta moci súčasných politických strán. Na vytvorenie návrhu novej Ústavy, ktorá dôsledne odoberie odcudzenú štátnu moc politickým stranám a vráti ju späť občanom bude potrebné vytvoriťnové ústavodarné zhromaždenie-Snem Občanov SR.

Aby tento Snem Občanov SR naozaj priznal všetku štátnu moc občanom vo svojom návrhu Ústavy, ktorý vytvorí, musia byťsplnené také podmienky, aby občania nie politické strany mali rukách kontrolu nad týmto snemom.To sa dosiahne iba vtedy, ak občania budú môcť účinne vetovaťzákony tohoto Snemu, ktoré nie sú v ich záujme, pomocou referenda za podmienok, ktoré nebudú horšie ako majú občania Švajčiarka. Referendum preto musí byť vyhlásené ak o to petíciou požiada 1% občanov (2% v prípade občianskej iniciatívy na návrh nového zákona, alebo zmeny ústavy). V referende občania rozhodujú prostou väčšinou hlasov zúčastnených občanov – a to bez akýchkoľvek podmienok minimálnej účasti na platnosť referenda a iných obmedzení referenda - tohoto základného práva a nástroja moci v rukách občanov.

Občania (a nie politické strany) musia mať taktiež vo svojich rukách nielen kontrolu nad celým Snemom, ale aj kontrolu nad každým jedným poslancom Snemu - zástupcu občanov. Preto vo voľbách do Snemu musia občania samotní (a nie politické strany) vybrať kandidátov vo voľbách do tohto Snemu. Najjednoduchšie je to možné zrealizovať tak, že si vo voľbách občania v každej časti Slovenska, v každom okrese, spomedzi seba zvolia svojho jedného zástupcu do Snemu Občanov SR tak, že si priamo (bez straníckych kandidátok) vyberú svojho zástupcu zo všetkých uchádzačov, ktorí ich chcú v Sneme zastupovať. Sneme potom bude 79 občanmi priamo volených zástupcov občanov (každého okresu jeden).

Aby občania nestratili ani po voľbách kontrolu nad týmito svojimi zástupcami v Sneme (tak ako jtomu v súčasnom parlamente, ovládanom politickými stranami), mali by mať možnosť kedykoľvek svojich zástupcov v Sneme odvolať, ak prestanú v Sneme reprezentovať ich vôľu alebo ich záujmy, alebo ak nebudú spokojní s ich prácou. V okrese, v ktorom občania budú nespokojní s prácou svojho poslanca, si ho petíciou a následným okresným referendom budú môcťvymeniť.

Takýmto spôsobom budú mať občania, a nie politické strany, plnú kontrolu nad týmto ústavodarným zhromaždením - Snemom Občanov SR. Po tom, čo sa zástupcovia občanov v tomto Sneme dohodnú na novom znení Ústavy, ktorá reálne odoberie moc politickým stranám a prizná ju občanom, vyhlási Snem Občanov SR referendumktorom občania budú môcť tento nový návrh Ústavy odobriť.

Ak občania budú s daným návrhom Snemu spokojní a v následnom referende uznajú (ratifikujú) tento návrh Snemu za svoju novú Ústavu SR, získa Slovensko prvý krát vo svojej histórii základný dokument štátu odobrený občanmi. Nazáklade tejto novej Ústavy potom bude môcť prebehnúť transformácia štátnych inštitúcií a zákonov v prospech občanov. Potom budú občania SRprvý krát vo svojej histórii môcť žiť v právnom demokratickom štáte.

Ak si následne občania SR budú chrániť svoju novú Ústavu SR, túto svoju základnú zmluvu so štátom tak, aby nebola zmenená bez súhlasu občanov v referende, potom budú môcť občania SR žiť v právnom a demokratickom štáte natrvalo.Táto výzva bude prečítaná dňa 1. septembra 2011 v Deň Ústavy Slovenskej republiky na verejnom zhromaždení občanov s názvom Fórum občanov SR – hlas ľudu, ktoré sa uskutoční na námestí SNP v Bratislave o 15:00 hod.

V rámci tohto Fóra občanov SR prebehne aj diskusia občanov na ktorej sú vítaní všetci občania SR. Ak sa Vám táto výzva páči, dajte o nej vedieť aj svojim priateľom a známym. Ďakujeme.
Facebook: http://www.facebook.com/event.php?eid=181258568609373

Za organizačný výbor Fóra občanov SR – hlasu ľudu:

Marián Orávikhttp://dolezite.sk/Vyzva_k_spolocnemu_postupu_obcanov_proti_skorumpovanemu_181.html#ixzz1W8cs1GUx

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára